» Gavà

“La cooperació és la convicció plena que cap persona pot arribar a la meta si no hi arriba tothom.”

(Virginia Burden)

Gavà disposa del Pla Director de Cooperació Internacional (2016-19), que té l’objectiu d’esdevenir l’instrument per millorar la política municipal de cooperació, mitjançant la priorització d’objectius i accions, i servir d’eina per impulsar el treball en xarxa entre els agents de cooperació del municipi.

Segons el Pla, el model de la política municipal de cooperació que volen promoure els agents de la cooperació de Gavà busca garantir els drets per empoderar a les persones més desafavorides i sensibilitzar a través d’accions d’Educació per al Desenvolupament, Drets Humans i Cultura de Pau, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania de Gavà per què sigui agent de canvi.

El Pla Director de Cooperació Internacional (2016-2019) de Gavà, d’acord amb l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH), aposta per l’empoderament del subjecte de la cooperació, i el seu marc transversal és l’equitat de gènere, els drets humans, la sostenibilitat del desenvolupament i la cultura de pau.

  • Promoure l’equitat entre dones i homes a través de la perspectiva de gènere

Un dels valors d’aquest Pla Director fa referència a la defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions polítiques o econòmiques per raons de sexe, de raça o ètnia, de cultura o de religió. La Llei 4/2005, de 18 de febrer per a la Igualtat de Dones i Homes entén per integració de la perspectiva de gènere “la consideració sistemàtica de les diferents situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes, incorporant objectius i actuacions específiques adreçades a eliminar desigualtats i promoure la igualtat a totes les polítiques i accions, a tots els nivells i a totes les fases de planificació, execució i avaluació”.

  • Promoure el respecte integral dels drets humans

L’Enfocament Basat en els Drets Humans (EBDH) parteix de la universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets humans (drets civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals). Aquest enfocament assumeix que el dret humà representa un dret en sí mateix i que la Declaració Universal de Drets Humans (1948) atorga un rang normatiu a tots els esforços per promoure’l.

  • Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social (que inclou cultural i política), econòmica i ambiental

El desenvolupament sostenible fou definit per la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament de Nacions Unides com “aquell desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats”.

Cal destacar les declaracions i pactes que són el marc de referència de la política de cooperació al desenvolupament, pau i drets humans locals i que provenen de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, l’Agenda 21, dels Estatuts de constitució de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

Cal destacar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, subscrita per l’ajuntament de Gavà l’any 2004. Des del 2013 Gavà també participa en el Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. També es forma part de la xarxa Mayors for Peace.

Gavà és una ciutat solidària. Des de fa anys, una ciutat compromesa amb els drets humans i la pau, que coopera en iniciatives amb la intenció de millorar les condicions dels països en vies de desenvolupament, que fan de Gavà una ciutat activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans.

Aquestes accions reivindiquen el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Gavà impulsa la solidaritat internacional de la ciutat.