» Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha dut a terme intervencions de cooperació al desenvolupament des de l’any 1992 impulsades conjuntament amb la societat rubinenca.

La regidoria de Relacions Ciutadanes i Cooperació es va crear durant el mandat 1991-1995.

El Pla de Mandat 2015-2019, que constitueix la guia de l’actual govern municipal, estableix, entre els seus objectius, el de promoure una política pública de cooperació per al desenvolupament que ajusti, a les necessitats actuals, la tradició de projectes descentralitzats i la sensibilització ciutadana i cooperació de proximitat i l’ampliació i promoció de les accions de sensibilització a les escoles, instituts i entitats veïnals, impulsant accions que promoguin les xarxes solidàries locals, supramunicipals i internacionals, i que en tot cas generin transformacions de caràcter bidireccional.

L’Ajuntament de Rubí acaba d’aprovar, al Ple del mes de febrer del 2018, el Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament 2018-2020. Aquest Pla Director representa una eina de planificació per tal de possibilitar un major impacte de la política pública de cooperació municipal. Aquest Pla Director aposta per l’educació per al desenvolupament amb l’objectiu de consolidar la tasca de foment de valors solidaris i de convivència i incorpora l’equitat de gènere, els drets humans i la sostenibilitat mediambiental com a enfocaments transversals que regiran per totes les intervencions de cooperació.

Des de fa anys l’Ajuntament de Rubí ve desenvolupant activitats de sensibilització adreçades a tota la ciutadania i activitats d’educació per la pau i els drets humans adreçades als infants i joves.

L’Educació per al Desenvolupament és una línea estratègica del Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament. Amb aquesta línia es pretén millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí, promoure el lideratge dels diferents agents, impulsar l’adhesió ciutadana a la política municipal de cooperació i generar cohesió social en clau de justícia i solidaritat.

El projecte Antirumors adreçat a Centres Educatius de primària i secundària i a la ciutadania pretén combatre els rumors, els estereotips i els prejudicis. Aquesta acció s’articula al voltant de la reflexió sobre els conceptes de cultura, diversitat, estereotips, rumors i prejudicis. S’ofereixen també eines per al treball, la gestió i el tractament d’estereotips i rumors sobre diversitat cultural i la resolució no violenta dels conflictes. El projecte antirumors consta de dues fases: els tallers de sensibilització i la xarxa de joves antirumors que pretén formar a joves voluntaris, sorgits a partir dels tallers als instituts, per tal que esdevinguin agents antirumors. En els darrers anys la demanada d’aquests tallers ha anat augmentant als centre educatius però també als espais ciutadans culturals on es troben diferents entitats de tot tipus.

Quinzena dels Drets Humans. Ja fa uns quants anys que, en ocasió del dia internacional dels Drets Humans, el mes de desembre, es desenvolupen, en col·laboració amb la Sindicatura de Greuges de Rubí i amb altres entitats del municipi, un seguit d’activitats per la sensibilització vers a la promoció dels drets humans. Amb les activitats, cada any, s’intenta arribar a diferents sectors de la població, conta contes pels més petits, exposicions per tots el públics, conferències, etc.

Cada any oferim als centres educatius a través de la Guia d’Educació, un seguit d’activitats d’Educació per la Pau i els Drets Humans. Oferim activitats com: “Teixint Xarxes”, “Tallers Itineraris de Pau”, “Repensem la pau”, “El conflicte i les parts implicades” o ”Els murs de la vergonya”.

Durant bastants anys s’ha realitzat la Festa de la Diversitat de Rubí, com espai de trobada i reflexió intercultural. Durant l’any 2017 es van portar les accions interculturals als barris a traves del projecte Rubí Acció Intercultural, amb la idea de realitzar sensibilització d’un públic més divers. També hem aprofitat el marc de la Festa Major, que compta amb molta afluència de públic, per realitzar accions de sensibilització en escenaris molt concorreguts i per posar en valor i afegir activitats de sensibilització a alguns dels escenaris de la Festa Major.