Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD.

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT, com a responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la pàgina web www.ciutatsdretshumans.cat s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis del RESPONSABLE.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, el RESPONSABLE i les entitats que conformen el projecte.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

El RESPONSABLE adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament. L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a info@ciutatsdretshumans.cat o a l’adreça Junta de Comerç, 26, baixos, Barcelona. L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a EL RESPONSABLE

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, EL RESPONSABLE no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

EL RESPONSABLE informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.ciutatsdretshumans.cat

EL REPONSABLE és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts de la pàgina web www.ciutatsdretshumans.cat i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.ciutatsdretshumans.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per EL RESPONSABLE, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

EL RESPONSABLE disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part del RESPONSABLE, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat del RESPONSABLE, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per EL RESPONSABLE i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeix els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer del RESPONSABLE, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

La utilització de servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà EL RESPONSABLE per les despeses que generés la imputació del RESPONSABLE en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

EL RESPONSABLE realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per EL RESPONSABLE, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del ‘servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a EL RESPONSABLE.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI EL RESPONSABLE no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, EL RESPONSABLE sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del RESPONSABLE que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar la seva identitat.